İşçinin işe devamsızlığı nedeniyle iş akdi feshi
İş sözleşmesinin fesih ile sona ermesi durumunda işçi veya işveren tek taraflı irade beyanında bulunarak söyleşmeyi feshedebilir. Fesih bildirimi karşı tarafa ulaştığı andan itibaren hukuki sonuç doğurur. Fesih bildirimi tek taraflı olarak geri alınamadığı gibi karşı tarafa ulaşan fesihten karşılıklı anlaşma sonucu dönmek mümkündür. İş Kanunu’na göre bildirimler yazılı olarak yapılmalıdır. Sözlü olarak yapılan fesih sonucu anlaşmazlık olması durumuna söyleşmeyi fesheden taraf iddiasını ispat etmek zorundadır.

 • İşveren işçinin devamsızlığından dolayı iş akdini feshettiğini iddia ediyorsa bu iddiasını ispatlamakla yükümlüdür.
 • İş sözleşmesinin feshedilmesi için mutlaka feshin diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

Devamsızlık, işçinin işine devam etmemesi halidir. İş yerine gittiği halde iş görme borcunu ifaya hiç başlamayan bir işçi devamsızlıkta bulunmuş sayılmamaktadır.

 1. İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü işe gelmemesi,
 2. İşçinin bir ayda üç iş günü işine gelmemesi halinde işverenin haklı fesih imkânı bulunmaktadır.

Bir ay ifadesi takvim ayını değil ilk devamsızlıktan sonra geçecek olan bir ayı ifade eder. İlk devamsızlığın yapıldığı gün ayın kaçıncı günüyse takip eden ayın aynı günü bir aylık süre sona erer. Devamsızlıktan bahsedebilmek için belirtilen iş günlerinde hiç çalışmamış olunması gerekir. Devamsızlık saatlerinin toplanması suretiyle belli bir gün sayısına ulaşılmasıyla işverenin haklı fesih imkânı doğmaz. İşçinin işe devamsızlığı her durumda işverene haklı fesih imkânı vermemektedir. Devamsızlığın haklı bir nedene dayanması halinde işverenin derhal ve haklı nedenle fesih imkânı bulunmamaktadır.

Fesih yapmadan önce dikkat edilmesi gereken noktalar:

 • Fesih yapmadan önce mutlaka devamsızlık tutanakları düzenlenmelidir ve noterden işçinin adresine bir yazı gönderilerek savunması talep edilmeli ve haklı bir nedeni olup olmadığı araştırılmalıdır.
 • İşçinin devamsızlık yaptığı günlere ait savunmasını istemek üzere noterden gönderilen ihtarnamenin işçiye tebliğ edilip edilmediğinin https://www.turkiye.gov.tr/ptt-gonderi-takip adresinden sürekli takip edilmesi gerekmektedir.
 • İhtarname işçiye tebliğ edildikten sonra verilen savunma süresi kadar beklenip sonraki güne çıkış işlemi yapılır. Noterden gönderilen ihtarnamelerde savunma verilmesi için bekleme süresi genellikle 3 gündür.  (Örneğin işçiye gönderilen ihtarnamede 3 gün savunma süresi verilmesi durumunda; işe davet ihtarnamesinin 15.12.2015 tarihinde işçiye tebliğ edildiği varsayılırsa çıkış tarihi 3 gün bekleme süresi eklenerek 4. gün olacak şekilde 19.12.2015 tarihi olmalıdır.)
 • Tebligat kişinin eline ulaştığı günden itibaren verilen süre içinde geçerli bir evrak sunmadığı takdirde işten çıkış işlemi yapılabilir. (Muhtara teslim, yakınına teslim, iade gibi durumlarda da ilgili kişiye teslim edilmiş gibi işlem yapılır.)
 • İşçinin devamsızlık yaptığı tarihten itibaren mutlaka her gün için ayrı ayrı devamsızlık tutanağı düzenlenmelidir.
 • İşçinin devamsızlık tarihleri SGK’na bildirilmelidir. Eksik gün gerekçesi olarak da “15 Devamsızlık” kodu seçilmelidir.
 • Hem aylık prim ve hizmet belgesinde, hem de işten ayrılış bildirgesinde çıkış nedeni olarak “29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu seçilmelidir
 • Önemli: 4857 sayılı İş Kanununun 26. maddesinde  “24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak 6 iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz.

Not: İş bu bilgilendirme notu genel durumlar için hazırlanmış olup münferit durumlar için avukat görüşü ve bilgi alarak işlem yapmanız rica olunur.

Pakize Güleç 🙂